Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan W27

Bahagian 1

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM

Masa : 40 Minit

Bilangan Soalan : 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dalam negara dan perkembangan semasa. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan ekonomi, kewangan, perdagangan, teknologi, pentadbiran kerajaan dan sosial.

Contoh Soalan Peperiksaan Penolong Akauntan Gred W27 :

1. Manakah antara berikut merupakan butiran aset dalam Kunci Kira-kira?

I Tunai
II Kenderaan
III Penghutang
IV Modal Kerja

A. I dan II
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. II, III dan IV

Jawapan: C

2. Manakah dokumen yang menjadi sumber Buku Tunai?

A. Invois
B. Nota Debit
C. Pesanan Belian
D. Baucar Bayaran

Jawapan: D

Pin It on Pinterest

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.