• Gred:P41, P43, P47, P51, P53
  • Kumpulan:Pengurusan dan Profesional
  • Kem/Jab:Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
  • Jadual Gaji:
GREDGAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
P41RM2,502.00RM9,803.00RM230.00
P43RM4,009.00RM10,908.00RM255.00
P47RM5,374.00RM12,078.00RM275.00
P51RM6,108.00RM12,768.00RM295.00
P53RM6,878.00RM13,568.00RM325.00

SYARAT LANTIKAN :

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  

(a) warganegara Malaysia;  

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  

KELAYAKAN LANTIKAN KE JAWATAN PEGAWAI SIASATAN GRED P41  

(c)    

(i) Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,502.00); atau  

(ii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,616.65); atau  

(iii) Ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya..

(Gaji Permulaan pada Gred P41 : RM2,732.18); atau  

(iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred P41: RM2,963.24); atau  

(v) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

(Gaji Permulaan pada Gred P41: RM2,963.24); atau  

(vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

(Gaji Permulaan pada Gred P41: RM3,078.77); atau  

(vii) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.

(Gaji Permulaan pada Gred P41: RM3,194.30);  

SYARAT LANTIKAN TERUS KE GRED P43,P47,P51 ATAU P53  

Calon adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik yang berkenan bagi lantikan terus ke Gred P43, P47, P51 atau P53 yang kosong jika memenuhi syarat-syarat seperti berikut:  

(d)    

(i) memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b), 1(c) dan syarat Bahasa Melayu; dan  

(ii) mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang berkenaan.

(Gaji permulaan lantikan pada Gred P43 : RM4,009.00/

Gaji permulaan lantikan pada Gred P47 : RM5,374.00/

Gaji permulaan lantikan pada Gred P51 : RM6,108.00/

Gaji permulaan lantikan pada Gred P53 : RM6,878.00).  

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.  

DESKRIPSI TUGAS :  

1.Aspek Siasatan

2.Aspek Perisikan

3.Aspek Pendidikan Masyarakat

4.Aspek Pemeriksaan dan Perundingan

5.Aspek Perundangan dan Pendakwaan

6.Aspek Penyelidikan dan Perancangan

7.Aspek Latihan

8.Aspek Keselamatan

9.Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

Sumber : Pegawai Siasatan P41